Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Børnebidrag

  • Hvornår skal der betales børnebidrag

Der fastsættes kun børnebidrag, hvis der en forældre som ikke opfylder sin forsørgelsespligt overfor barnet. Denne fastsættelse beror på en konkret vurdering af en række forhold herunder:


Samværets omfang:

Dersom barnet ikke opholder sig ligeligt hos begge forældre, vil man blot mene at den forældre som barnet opholder sig mindst hos, ikke fuldt ud opfylder sin forsørgelsespligt. Er situationen derfor, at barnet blot opholder sig 4-5 dage hos sin far, vil dette forhold trække i retning af et pålæg om børnebidrag.


Barnets konkrete udgifter

Desuden vil der i vurdering indgå, hvem der betale de udgifter som hører til forsørgelse af barnet. Er det tilfældet af faren køber tøj til barnet, giver lommepenge eller videre, vil dette trække i retning af, at faderen opfylder sin forsørgelsespligt.

Det afgørende er ikke om forældrene ved beløb bruger det samme til forsørgelse af barnet. Det afgørende er barnets konkrete forsørgelsesbehov der indgår i vurdering, og det der er derfor svært at sige noget generelt herom.


Offentlige ydelser

Med i vurderingen indgår ligeledes om en af forældrene modtager offentlige ydelser til barnet.

  • Hvor meget skal der betales i børnebidrag

Som det er antydet ovenfor, beror hele sagen omkring børnebidrag på forældrenes konkrete situation. Det samme gør sig gældende når børnebidragets størelse skal udmåles. Det mest rammende må derfor være, at børnebidraget fastsættes ud fra en konkret skønsmæssig vurdering af forældrenes forsørgelse i forhold til barnets forsørgelsesbehov.


I praksis lægger statsforvaltningen imidlertid som hovedregel kun vægt på bidragsbetalerens indkomst.


Hvert år fastsættes et "normaltbidrag" som pålægges bidrageren, medmindre denne har en høj indkomst. Normaltbidraget for 2014 udgør 1.270 kr.