Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Forældremyndighed ved dødsfald

Har forældre legal eller aftalt fælles forældremyndighed, og dør den ene af forældrene, forbliver forældremyndigheden hos den anden. Boede barnet ikke hos den efterlevende af forældrene, kan en anden dog i forbindelse med dødsfald anmode om at få forældremyndigheden tillagt, men anmodningen imødekommes kun, hvis hensyn til, hvad der er bedst for barnet, taler imod, at forældremyndigheden forbliver hos den efterlevende jf. forældreansvarsloven § 15, stk. 1. Imødekommes anmodningen fra tredjemand, bortfalder den efterlevendes forældremyndighed.


Dør den af forældrene, som har forældremyndigheden alene, har den efterlevende af forældrene en tilsvarende fortrinsret til at få forældremyndigheden tillagt, dersom den efterlevende fremsætter anmodning derom, forældreansvarsloven § 15, stk. 2, 2. Pkt.. Der skal i almindelighed indhentes en erklæring fra den efterlevende, inden forældremyndigheden tillægges en anden, forældreansvarsloven § 37. Er den efterlevende uegnet, kan der meddeles afslag, selvom den efterlevende er eneansøger.


Bevirker et dødsfald i øvrigt, at ingen har forældremyndigheden over et barn, skal der altid udpeges en ny indehaver af forældremyndigheden under hensyn til, hvad der er bedst for barnet.


Forældreansvarslovens § 15, stk. 3, indeholder en bestemmelse, som omhandler den særlige situation, at den ene af forældrene har forældremyndigheden alene, og denne har forvoldt den anden af forældrenes død. En nydannelse er, at den anden i denne situation kan anmode om at få tillagt forældremyndigheden. Anmodningen kan kun imødekommes, hvis det er af afgørende betydning af hensyn til barnet, at forældremyndigheden ikke forbliver hos den efterlevende. Forældremyndigheden kan i forbindelse med dødsfald tillægges et ægtepar i forening, herunder den efterlevende af forældrene og dennes ægtefælle, forældreansvarslovens § 15, stk. 4.


Indehaveren af forældremyndigheden kan tilkendegive, hvem der efter indehaverens død bør have tillagt forældremyndigheden. Efter forældreansvarslovens § 16 skal en sådan tilkendegivelse følges, medmindre hensynet til, hvad der er bedst for barnet, taler derimod. Fortrinsretten for en efterlevende af forældrene efter forældreansvarslovens § 15, berøres dog ikke af en modsat tilkendegivelse. Afgørelser om forældremyndighed i forbindelse med dødsfald træffes af statsamtet, men kan indbringes for retten, se forældreansvarslovens § 37.