Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Forældremyndighed

Forældremyndighed tilfalder de 2 personer der har moderskab og fader- eller medmoderskab. Når forældrene går fra hinanden, kan der tages stilling til om der fortsat skal være fælles forældremyndighed eller om en af forældrene skal have ophævet dennes forældremyndighed.

Hvad betyder det at have forældremyndighed?


Når man har forældremyndighed over et barn skal man i henhold til loven drage omsorg for barnet og træffe beslutning for barnet. Det betyder for det første, at man skal sørge for barnets mad, bolig, tøj mv.


For så vidt angår de beslutninger man skal træffe for barnet gælder, at der ved fælles forældremyndighed skal være enighed om de væsentligste forhold omkring barnet. Du og din kone skal derfor være enige om skolevalg, navnevalg, adgang til risikofyldt fritidsaktiviteter. Der skal dog altid tages hensyn til, hvad der er bedst for barnet, ligesom barnets egne synspunkter skal inddrages i beslutningerne alt efter barnets alder og modenhed.


Såfremt du og din kone går fra hinanden, skal en af jer have bopælsret til barnet. Dette kan du læse mere om her. Den som har bopælsret kan ene og alene træffe beslutninger om overordnet forhold til barnet herunder hvor barnet skal bo, hvilke ikke-risikofyldte aktiviteter barnet skal lave.

Har du samværsret til barnet, kan du desuden træffe beslutninger der relaterer sig til samværet. 

Ophævelse af forældremyndigheden


Der er intet krav om, at forældremyndigheden skal ophæves, da der sagtens kan være fælles forældremyndighed, hvis parterne ønsker dette, således at fælles forældremyndighed er hovedreglen.


Ved lov nr. 600 af 18/6 2012 som trådte i kraft fra 1. oktober 2012 er der sket en lovændring der har til formål i højere grad at sikre stillingtagen til, om fælles forældremyndighed er bedst for barnet. Det er således barnet der er i centrum for denne vurdering.


Det juridiske kriterium for om forældremyndigheden retsligt skal ophæves er nu, om der er:

  • "Holdepunkter for at antage, at forældrene ikke kan samarbejde om barnets forhold til barnets bedste" Der er med denne definition lagt op til en konkret vurdering af forholdene for det pågældende par.

Forældremyndigheden kan også ophæves ved aftale mellem de som har forældremyndigheden. 

Procedure


I er enige om at forældremyndigheden skal bevares

I dette tilfælde skal der ikke foretages noget, da forældremyndigheden består selvom i flytter fra hinanden eller bliver separeret.


I er enige om at forældremyndigheden skal ophæves

I dette tilfælde skal aftalen anmeldes til statsforvaltning og skal desuden opfylde gyldighedskriteriet. Der er ikke noget krav om, at dette sker via en advokat og kan laves af jer selv.


I er ikke enige om at forældremyndigheden skal ophæves

I dette tilfælde skal der ansøges om ændring til statsforvaltningen. Det afgørende for vurderingen der bliver foretaget sker ud fra, hvad der er bedst for barnet.

Ved den nye lov er der sket en ændring, hvorefter statsforvaltningen kan afvise anmodningen dersom forholdene ikke har ændret sig væsentligt. Denne afvisning kan imidlertid indbringes for domstolene.

Bemærk at statsforvaltningen er forpligtet til at tilbyde rådgivning eller konfliktmægling ved uenighed. Det er klart at anbefale, at du og barnets moder benytter jeg af konfliktmægling eller sammen prøver at finde en løsning, da forældrenes stridigheder ofte overgår hensynet til barnets bedste. Se mere under barnets tarv.